Anmeldelse

Læsepædagogen, nr. 6, 64. årg, december 2016, s.-29-30

Leg med sproglyde - lege og aktiviteter til at styrke børns sproglydsopmærksomhed

AF MARIE POULSEN RIIS OG HELLE THERKELSEN

Bogens målgruppe er primært pædagoger i dagtilbud, der arbejder med at styrke de ældste dagtilbudsbørns sproglydsopmærksomhed. Sekundært pædagogiske konsulenter, der skal planlægge indsatser i kommunalt regi, og endelig logopæder, der arbejder med sproglydsopmærksomhed i dagtilbud og i specialpædagogisk sammenhæng.

Bogen er blevet til på baggrund af erfaringer fra et toårigt projekt i Fredericia Kommune.

Bogen indeholder seks kapitler:

  • Sproglydsopmærksomhed - en vigtig del af børns sprog-, læse- og skriveudvikling. Her defineres væsentlige sproglige begreber.
  • Hvad er sproglydsopmærksomhed? Her beskrives kortfattet og klart de tre grundlæggende niveauer af opmærksomhed på sprogets lyde, som forfatterne efterfølgende i kapitel 4 eksemplificerer med konkrete aktiviteter:

Semantisk-fonologisk opmærksomhed

Fonologisk opmærksomhed

Fonemisk opmærksomhed

  • Her præsenterer forfatterne en fin, lettilgængelig guide til det pædagogiske arbejde med sproglydsopmærksomhed for grupper af børn. Forfatterne betoner vigtigheden af systematik, gentagelse og målrettethed
  • Lege og aktiviteter med fokus på semantisk-fonologisk opmærksomhed, fonologisk opmærksomhed og fonemisk opmærksomhed.
  • Litteraturliste
  • Bilagsmateriale, der kan downloades. Her findes eksempler på konkrete programmer, som blev anvendt i Fredericia Kommune, ligesom der er forslag til fx leg med sammensatte ord, ord der lyder ens men betyder noget forskelligt, leg med rim osv.

Bogen indeholder et væld af gode og sjove aktiviteter/lege, der er bygget op over samme skabelon: Formål, Materialer, Forberedelse, Antal børn, Pladsbehov, Sværhedsgrad, Beskrivelse.

Derudover anvendes ofte den samme legeaktivitet til forskellige temaer, fx lydbroer, flip-flap osv. Det betyder, at fokus for børnene er på "lydarbejdet" og ikke på at lære legen, som de tidligere har prøvet i en anden sammenhæng.

Undertegnedes praksiserfaring er, at arbejdet med sproglyde og især opmærksomheden på, at bogstavers navne og bogstavers lyd ikke er det samme, er vanskeligt stof for de fleste medarbejdere i dagtilbud. Dette skyldes formentlig den lave prioritet, som børns sprogudvikling og sprogtilegnelse tillægges i pædagoguddannelsen. Derfor kan det stærkt anbefales, at arbejdet med sproglyd varetages i et samarbejde med pædagogisk i dagtilbuddet og dagtilbuddets logopæd.

Mange af aktivitetsforslagene indebærer (naturligvis) forberedelse. Praksis i de fleste dagtilbud er desværre, at tiden til forberedelse er meget lille. Denne bogs klare beskrivelse af, at det er nødvendigt at forberede sig for at kunne levere kvalificeret indsats og dermed opnå resultater hos børnene, kan forhåbentlig virke befordrende for forståelsen hos ledelser og beslutningstagere generelt i kommunerne.

Bogen er rent layoutmæssigt lækker og overskuelig med tydelig anvendelse af farver til at anskueliggøre kapitler og aktiviteter, ligesom muligheden for at tilføje egne noter efter hver aktivitet er meget fin.

Bogen er særdeles relevant og kan varmt anbefales til alle, der arbejder pædagogisk med at styrke de 5-7 årige børns sproglydsopmærksomhed. Og da dette tema er et særdeles vigtigt grundlag for læse- og skriftsprogstilegnelse, kunne bogen også med fordelen anvendes i pædagoguddannelsen.

ANMELDT AF /ELSE MAARSØ