Fonologisk opmærksomhed og læse-stavevanskeligheder

Fonologisk opmærksomhed er sammen med bogstavkendskab og ordforråd nogle af de vigtigste forudsætninger for børns læsestaveudvikling. Bemærk dog at ikke alle niveauer af fonologisk opmærksomhed er lige vigtige for læse-staveudvikling. 

Dansk og international forskning har vist, at systematiske indsatser i børnehaveklassen for at styrke børns fonologiske opmærksomhed på det mest komplekse niveau - fonemisk opmærksomhed - kan være med til at forebygge senere læse-stavevanskeligheder, og det gælder i en vis udstrækning også børn i risiko for ordblindhed. Fonemisk opmærksomhed handler om at kunne flytte sin opmærksomhed til sprogets enkeltlyde (fonemer). Det er ikke tilstrækkeligt at styrke børnenes opmærksomhed på større lydenheder som stavelser og rim (fonologisk opmærksomhed) eller sammensatte ord (semantisk-fonologisk opmærksomhed), hvis man vil forebygge læse-stavevanskeligheder. I børnehaveklassen bør der altså primært være fokus på at styrke børns fonemiske opmærksomhed

Vores erfaring fra et stort kommunalt projekt viser dog, at man med sjove lege og aktiviteter kan sætte gang i børn fonemiske opmærksomhed allerede i førskolealderen ved en gradvis introduktion til alle niveauer af fonologisk opmærksomhed. Det gør dem mere nysgerrige og parate til et målrettet fokus på fonemisk opmærksomhed og en systematisk gennemgang af samtlige bogstaver og bogstavlyde i børnehaveklassen. 

Læs mere om forskellige niveauer af fonologisk opmærksomhed her

Læs mere om en kommunal indsats for at styrke børns fonologiske opmærksomhed her


Ordblindhed, også kaldet dysleksi, skyldes en fonologisk forstyrrelse. Personer med ordblindhed udviser ofte store vanskeligheder med at tilegne sig færdigheder i fonologisk opmærksomhed. Lege og aktiviteter med fokus på at styrke barnets fonologiske opmærksomhed på alle niveauer kan derfor med fordel være en del af en tidlig forebyggende indsats for børn i risiko for ordblindhed.

Du kan læse mere om ordblindhed på børne- og ungeministeriets digitale læringsplatform emu.dk

Ikke alle læse-stavevanskeligheder skyldes ordblindhed. 

Er du bekymret for et barns læse-staveudvikling, så kontakt skolens læsevejleder eller kommunens læsekonsulent.